SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA INTERNE MEDICINE

dr. sc. Andrea Džumhur, dr. med.

NOVOST!!! UZV dijagnostika – doc. dr. sc. Tatjana Rotim, dr. med.

Doc.dr.sc. Tatjana Rotim, dr. med. rođena 18.travnja 1973. godine u Osijeku.

Nakon završene osnovne škole u Osijeku, pohađala je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Osijeku, a maturirala 1992.g. na Prirodoslovnoj matematičkoj, V. gimnaziji u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1998. godine. Propisani staž odradila je u Kliničkom bolničkom centru Osijek 1998-1999. godine. Kao liječnik opće medicine radila je u Domu zdravlja Vukovar – ambulante Petrovci, Bogdanovci i Svinjarevci od 1999. do 2001. g.

Specijalizaciju iz radiologije započela je 2001. godine na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek, Kliničkog bolničkog centra Osijek, a specijalistički ispit položila 2005. g. na Kliničkom bolničkom centru Sestara milosrdnica u Zagrebu.

Užu specijalizaciju iz ultrazvuka u predviđenom trajanju od dvije godine odradila je na matičnom Odjelu za opću radiologiju i ultrazvuk Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek,  te na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Dubrava je položila subspecijalistički ispit 2016. g.

Stalno je zaposlena u Kliničkom bolničkom centru Osijek, gdje je od rujna 2019. g. voditeljica Odjela za opću, ultrazvučnu i urgentnu radiologiju Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Bavi se dijagnostičkom radiologijom ( RTG, UZV, CT, MR) te ultrazvučno vođenim intervencijskim zahvatima.

Doktorsku disertaciju je obranila 2017. g. te stekla akademski stupanj doktora znanosti. U naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2019.g.