SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA INTERNE MEDICINE

dr. sc. Andrea Džumhur, dr. med.

LIJEČNICA

Andrea Džumhur (rođ. Galić), rođena je 19. lipnja 1973.g. u Osijeku.

Nakon završene Osnovne škole i gimnazije u Osijeku, 1992.g. upisala je Medicinski fakultet u Zagrebu na kojem je diplomirala 1998. g. Pripravnički staž obavila je u Domu zdravlja Peščenica, u Zagrebu. Zaposlila se u KBC Osijek 1999. g., najprije kao znanstveni novak na projektu „Neurologija ponašanja“ na Odjelu za neurologiju, a zatim je 2000. g. započela specijalizaciju iz interne medicine. Specijalistički ispit položila je 2004. g. i stekla zvanje internist. Subspecijalistički ispit položila je 2009. g. i stekla zvanje kardiolog. Do 2013. g. bila je stalno zaposlena u KBC Osijek, na Odjelu za kardiovaskularne bolesti, gdje je obavljala posao odjelne liječnice i bavila se neinvazivnom dijagnostikom u kardiologiji (UZV srca, holteri, ergometrija). Od 2013.g. nastavlja svoj klinički rad u privatnoj internističko – kardiološkoj ordinaciji koju samostalno vodi.

Usporedno s kliničkim radom i znanstveno je angažirana. Doktorirala je 2011. g. na poslijediplomskom doktorskom studiju u području biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Osijeku. Tema doktorske disertacije bila je „Polimorfizam gena za Toll like receptore 2 i 4 u osoba s akutnim infarktom miokarda“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Jerka Barbića, dr.med., izvanrednoga profesora Medicinskoga fakulteta u Osijeku.

Objavila je četiri indeksirana članka i aktivno sudjelovala u više domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova.

Print